3تعریف ساعت کاری پرسنل و میزان حقوق

ویدئو آموزشی تعریف ساعت کاری پرسنل و میزان حقوق با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف ساعت کاری پرسنل و میزان حقوق با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش ابتدا از منوی حضوروغیاب وارد بخش ساعت کاری کارمندان می شوید
پس از ورود به این بخش
برای افزودن مورد جدید بر روی + کلیک نمایید
سپس با انتخاب کارمند و مشخص سازی بازه تاریخی که قرار است برای آن ساعت کاری تعریف شود و حقوق مشخص را دریافت کند را مشخص می کنید. به عنوان مثال شخصی در تابستان با شما همکاری دارد و قرار است یک ساعت کاری مشخصی در تابستان داشته باشد و بعد از آن ساعت کاری آن تغییر خواهد کرد بنابراین شما تاریخ را در شروع تابستان و پایان تابستان قرار می دهید و سپس مبلغ هر ساعت کاری و اضافه کاری را مشخص می کنید.
بعد از آن در صورتی که از سیستم حضوروغیاب هوشمند لیمس استفاده می کنید مبلغ جریمه بابت هر ساعت تاخیر و هر ساعت کم کاری یا خروج زودتر از موعد را برای شخص مشخص کنید( در صورتی که از سیستم حضوروغیاب استفاده نمی کنید هر 2 مبلغ را برابر با 0 قراردهید)
پس از ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک نمایید.
پس از ثبت اطلاعات فرم تعیین برنامه هفتگی برای کاربر ثبت شده در این بازه زمانی باز می شود.
که شما باید مشخص کنید کاربر مذکور در چه زمانی از روزهای هفته باید در موسسه حضورداشته باشد.
پس از درج اطلاعات و تنظیم برنامه هفتگی بر روی تایید کلیک کنید.
همچنین این فرم از جدول کاربران ثبت شده قابل رویت می باشد و در قسمت عملیات در جلوی نام اشخاص می توانید برنامه هفتگی آن را اصلاح کنید.
برای ویرایش و حذف برنامه پرسنل می توانید در قسمت عملیات در جلوی نام هر شخص استفاده نمایید.