14هشدار یادآوری زمان تعیین سطح

ویدئو آموزشی هشدار یادآوری زمان تعیین سطح با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار یادآوری زمان تعیین سطح با کیفیت عالی

هشدار یادآوری نوبت تعیین سطح
این هشدار در یادآوری نوبت های تعیین سطح به اشخاص کاربرد دارد. به عنوان مثال ، ممکن است شما قصد داشته باشید یک روز قبل از فرا رسیدن نوبت تعیین سطح یک پیام یادآوری برای زبان آموز ارسال کنید . این هشدار به شما در این زمینه کمک می کند.
برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، یادآوری نوبت تعیین سطح را جستجو کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.
توجه داشته باشید این پیام برای هرنوبت تعیین سطح ارسال خواهد شد.
در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما را مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.
مدت تاخییر هشدار : مربوط به زمان یادآوری به شخص می باشد که به عنوان مثال در صورتی که تمایل دارید یک روز قبل از زمان نوبت باشد باید مقدار آن را برابر با 1440 قرار دهید زیرا واحد آن بر حسب دقیقه می باشد.
نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.
گیرندگان : در صورتی که بخواهید فرد مشخصی در سیستم از نوبت های تعیین سطح مطلع باشد در این قسمت نام شخص را وارد می کنید. به عنوان مثال شما می خواهید زمانی که نوبت تعیین سطح شخصی فرا رسید ، پرسنل امور اجرایی موسسه مطلع شود ، نام وی را در بخش گیرندگان وارد کرده و پس از آن متن پیام را تنظیم نموده و تایید کنید. توجه داشته باشید که متن پیام می تواند شامل کلید واژه ها باشد که در ادامه توضیح می دهیم.
متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که زبان آموز دریافت خواهد کرد.
کلید واژه های آن شامل
[StudentName]= نام و نام خانوادگی زبان آموز
[Date]= تاریخ نوبت تعیین سطح
[Time] = ساعت تعیین سطح
[TesterName] = نام آزمون گیرنده
[AcademyInfo] = اطلاعات موسسه
نمایش به مدیر : در صورتی که بخواهید مدیریت مجموعه از نوبت تعیین سطح افراد آگاه شود می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متن آن را مطابق کلید واژه های زیر تنظیم کنید.(توجه داشته باشید منظور از مدیر موسسه گزینه سوپروایزور در بخش تنظیمات -> اطلاعات آموزشگاه می باشد)
[StudentName]= نام و نام خانوادگی زبان آموز
[Date]= تاریخ نوبت تعیین سطح
[Time] = ساعت تعیین سطح
[TesterName] = نام آزمون گیرنده
نمایش به استاد : در صورتی که بخواهید فرد آزمون گیرنده که در قسمت نوبت دهی مشخص شده است نیز از هر نوبت تعیین سطح مطلع شود باید این گزینه را فعال کنید و متن آن را تنظیم نمایید.
[StudentName]= نام و نام خانوادگی زبان آموز
[Date]= تاریخ نوبت تعیین سطح
[Time] = ساعت تعیین سطح
نمایش به پدر و مادر : در صورتی که بخواهید به والدین شخص نیز ، نوبت تعیین سطح یادآوری شود باید این گزینه را فعال کنید و متن آن را تنظیم نمایید.
[StudentName]= نام و نام خانوادگی فرزند
[Date]= تاریخ نوبت تعیین سطح
[Time] = ساعت تعیین سطح
[TesterName] = نام آزمون گیرنده
[AcademyInfo] = اطلاعات موسسه
توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.
نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.
پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.