11هشدار اطلاع رسانی شروع کلاس

ویدئو آموزشی هشدار اطلاع رسانی شروع کلاس با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار اطلاع رسانی شروع کلاس با کیفیت عالی

این هشدار به شما کمک می کند تا قبل از شروع کلاس ها به زبان آموزان خود زمان کلاس را یادآوری کنید.

برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، یادآوری کلاس را جستجو کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.

توجه داشته باشید که این هشدار فقط در شروع هر کلاس و یک بار ارسال می شود.

در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما سرا مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.


مدت تاخییر هشدار : مربوط به زمان ارسال قبل از زمان شروع کلاس می باشد. به عنوان مثال در صورتی که تمایل دارید 1 روز قبل از شروع کلاس به افراد مربوطه زمان شروع کلاس یادآوری شود این مقدار را برابر با 1440 قرار دهید زیرا واحد این مقدار بر حسب دقیقه می باشد.


نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.

گیرندگان : در صورتی که بخواهید فرد مشخصی در سیستم از شروع کلاس ها مطلع باشد در این قسمت نام شخص را وارد می کنید. به عنوان مثال شما می خواهید قبل از شروع هر کلاس ، پرسنل امور اجرایی موسسه مطلع شود ، نام وی را در بخش گیرندگان وارد کرده و پس از آن متن پیام را تنظیم نموده و تایید کنید. توجه داشته باشید که متن پیام می تواند شامل کلید واژه ها باشد که در ادامه توضیح می دهیم.

متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که پرسنل ثبت کننده کلاس دریافت خواهد کرد.
کلید واژه های آن شامل
[ClassTitle] = عنوان کلاس
[StartDate] = تاریخ شروع
[TeacherName] = نام استاد
[Weekly] = برنامه هفتگی

نمایش به استاد : در صورتی که بخواهید خود استاد کلاس نیز از شروع کلاس های خود مطلع شود می توانید این گزینه را فعال کنید.
کلید واژه های قابل استفاده در متن:
[ClassTitle] = عنوان کلاس
[StartDate] = تاریخ شروع
[Weekly] = برنامه هفتگی
[AcademyInfo] = اطلاعات موسسه

نمایش به زبان آموز : در صورتی که بخواهید زبان آموزان کلاس نیز از شروع کلاس مطلع شوند می توانید این گزینه را فعال کنید.
کلید واژه های قابل استفاده در متن آن
[ClassTitle] = عنوان کلاس
[StartDate] = تاریخ شروع
[TeacherName] = نام استاد
[Weekly] = برنامه هفتگی
[AcademyInfo] = اطلاعات موسسه

نمایش به پدر : در صورتی که بخواهید والدین زبان آموزان کلاس نیز از شروع کلاس مطلع شوند می توانید این گزینه را فعال کنید.
کلید واژه های قابل استفاده در متن آن
[ClassTitle] = عنوان کلاس
[StartDate] = تاریخ شروع
[TeacherName] = نام استاد
[Weekly] = برنامه هفتگی
[AcademyInfo] = اطلاعات موسسه

نمایش به مادر : در صورتی که بخواهید والدین زبان آموزان کلاس نیز از شروع کلاس مطلع شوند می توانید این گزینه را فعال کنید.
کلید واژه های قابل استفاده در متن آن
[ClassTitle] = عنوان کلاس
[StartDate] = تاریخ شروع
[TeacherName] = نام استاد
[Weekly] = برنامه هفتگی
[AcademyInfo] = اطلاعات موسسه

توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.


نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.

پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.