2مدیریت هزینه ها

ویدئو آموزشی مدیریت هزینه ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت هزینه ها با کیفیت عالی

برای ورود به فرم مدیریت هزینه ها می توانید از منوی مالی وارد بخش تنظیمات مالی شوید و سپس بر روی مدیریت هزینه ها کلیک نمایید.
در این قسمت شما باید انواع هزینه که در موسسه خود دارید را وارد نمایید.
برای افزودن بر روی کلید + کلیک نمایید.
پس از ورود عنوان می توانید مورد جدیدی را ثبت کنید. فیلد توضیحات نیز فقط مربوط به همین بخش می باشد و در مکان دیگری از نرم افزار کاربرد ندارد و فقط برای توضیحات اضافی برای یادآوری می باشد.
در جدول هزینه ها شما می توانید آنها را مدیریت کنید. البته تعدادی هزینه به صورت سیستمی ثبت شده است که قالبیت ویرایش و حذف را ندارد.
توجه داشته باشید که نوع هزینه ای که در امور مالی و ثبت اسناد از آن استفاده شده باشد ، قابلیت حذف را ندارد.