لیست قیمت پک های نرم افزاری لیمس

 • 1 تا 200

  کاربر

 • 201 تا 500

  کاربر

 • 501 تا 1000

  کاربر

 • بیشتر از 1000

  کاربر

35% تخفیف لیمس

Basic

 • 1 تا 200

  1,270,000 تومان
  825,500 تومان
 • 201 تا 500

  3,270,000 تومان
  2,125,500 تومان
 • 501 تا 1000

  5,170,000 تومان
  3,360,500 تومان
 • 1001 تا 100000

  7,770,000 تومان
  5,050,500 تومان
35% تخفیف لیمس

Standard

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  8,470,000 تومان
  5,505,500 تومان
 • 501 تا 1000

  10,470,000 تومان
  6,805,500 تومان
 • 1001 تا 10000

  13,170,000 تومان
  8,560,500 تومان
35% تخفیف لیمس

Advanced

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  13,170,000 تومان
  8,560,500 تومان
 • 501 تا 1000

  14,770,000 تومان
  9,600,500 تومان
 • 1001 تا 10000

  19,570,000 تومان
  12,720,500 تومان

لیست قیمت نسخه Basic ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه
35% تخفیف

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  6,170,000 تومان
  4,010,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,270,000 تومان
  825,500 تومان
35% تخفیف

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  5,170,000 تومان
  3,360,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,170,000 تومان
  760,500 تومان
35% تخفیف

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  4,670,000 تومان
  3,035,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  970,000 تومان
  630,500 تومان
35% تخفیف

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  4,270,000 تومان
  2,775,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  770,000 تومان
  500,500 تومان

لیست قیمت نسخه Standard ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه
35% تخفیف

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  9,770,000 تومان
  6,350,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,970,000 تومان
  1,280,500 تومان
35% تخفیف

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  4,770,000 تومان
  3,100,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,670,000 تومان
  1,085,500 تومان
35% تخفیف

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  4,170,000 تومان
  2,710,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,370,000 تومان
  890,500 تومان
35% تخفیف

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  3,770,000 تومان
  2,450,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,170,000 تومان
  760,500 تومان

لیست قیمت نسخه Advanced ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه
35% تخفیف

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  14,700,000 تومان
  9,555,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  2,970,000 تومان
  1,930,500 تومان
35% تخفیف

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  12,700,000 تومان
  8,255,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  2,570,000 تومان
  1,670,500 تومان
35% تخفیف

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  10,700,000 تومان
  6,955,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  2,270,000 تومان
  1,475,500 تومان
35% تخفیف

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  8,700,000 تومان
  5,655,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,970,000 تومان
  1,280,500 تومان

راهنمای انتخاب پک