لیست قیمت پک های نرم افزاری لیمس

 • 1 تا 200

  کاربر

 • 201 تا 500

  کاربر

 • 501 تا 1000

  کاربر

 • بیشتر از 1000

  کاربر

25% تخفیف لیمس

Basic

 • 1 تا 200

  950,000 تومان
  712,500 تومان
 • 201 تا 500

  2,500,000 تومان
  1,875,000 تومان
 • 501 تا 1000

  4,000,000 تومان
  3,000,000 تومان
 • 1001 تا 100000

  6,000,000 تومان
  4,500,000 تومان
25% تخفیف لیمس

Standard

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  6,500,000 تومان
  4,875,000 تومان
 • 501 تا 1000

  8,000,000 تومان
  6,000,000 تومان
 • 1001 تا 10000

  10,000,000 تومان
  7,500,000 تومان
25% تخفیف لیمس

Advanced

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  10,000,000 تومان
  7,500,000 تومان
 • 501 تا 1000

  12,000,000 تومان
  9,000,000 تومان
 • 1001 تا 10000

  15,000,000 تومان
  11,250,000 تومان

لیست قیمت نسخه Basic ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه
25% تخفیف

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  5,050,000 تومان
  3,787,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  950,000 تومان
  712,500 تومان
25% تخفیف

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  4,150,000 تومان
  3,112,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  850,000 تومان
  637,500 تومان
25% تخفیف

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  3,850,000 تومان
  2,887,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  650,000 تومان
  487,500 تومان
25% تخفیف

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  3,500,000 تومان
  2,625,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  500,000 تومان
  375,000 تومان

لیست قیمت نسخه Standard ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه
25% تخفیف

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  7,500,000 تومان
  5,625,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,500,000 تومان
  1,125,000 تومان
25% تخفیف

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  3,700,000 تومان
  2,775,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,300,000 تومان
  975,000 تومان
25% تخفیف

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  3,400,000 تومان
  2,550,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,100,000 تومان
  825,000 تومان
25% تخفیف

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  3,150,000 تومان
  2,362,500 تومان
 • قیمت هر شعبه

  900,000 تومان
  675,000 تومان

لیست قیمت نسخه Advanced ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه
25% تخفیف

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  12,500,000 تومان
  9,375,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  2,500,000 تومان
  1,875,000 تومان
25% تخفیف

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  11,000,000 تومان
  8,250,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  2,000,000 تومان
  1,500,000 تومان
25% تخفیف

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  10,200,000 تومان
  7,650,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,800,000 تومان
  1,350,000 تومان
25% تخفیف

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  8,400,000 تومان
  6,300,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  1,600,000 تومان
  1,200,000 تومان

راهنمای انتخاب پک