این بروز رسانی در تاریخ 1397/10/18 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.38


1 قابلیت جدید4 ارتقاء و بهبود

1  قابلیت جدید:
تنوع کلاسی

قابلیت مشخص کردن نوع و چارت آموزشی برای کلاس ها

4  ارتقاء و بهبود:
جداول و لیست ها

بهبود در طراحی جداول و لیست ها. طراحی زیبا، ساده و کاربردی

ساختار آموزشی

ثبت آسان دوره ها و ساختار آموزشی

سوابق مالی زبان آموز

نمایش پرداخت ها بصورت کلی در سوابق مالی زبان آموز

چک ها و اقساط

بهبود طراحی و ثبت آسان چک و قسط

دیگر بروزرسانی ها: