لیست قیمت پک های نرم افزاری لیمس

 • 1 تا 200

  کاربر

 • 201 تا 500

  کاربر

 • 501 تا 1000

  کاربر

 • بیشتر از 1000

  کاربر

لیمس

Basic

 • 1 تا 200

  ___

  950,000 تومان
 • 201 تا 500

  ___

  2,500,000 تومان
 • 501 تا 1000

  ___

  4,000,000 تومان
 • 1001 تا 100000

  ___

  6,000,000 تومان
لیمس

Standard

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  ___

  6,500,000 تومان
 • 501 تا 1000

  ___

  8,000,000 تومان
 • 1001 تا 10000

  ___

  10,000,000 تومان
لیمس

Advanced

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  ___

  10,000,000 تومان
 • 501 تا 1000

  ___

  12,000,000 تومان
 • 1001 تا 10000

  ___

  15,000,000 تومان

لیست قیمت نسخه Basic ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  5,050,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  950,000 تومان

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  4,150,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  850,000 تومان

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  3,850,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  650,000 تومان

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  3,500,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  500,000 تومان

لیست قیمت نسخه Standard ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  7,500,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,500,000 تومان

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  3,700,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,300,000 تومان

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  3,400,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,100,000 تومان

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  3,150,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  900,000 تومان

لیست قیمت نسخه Advanced ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  12,500,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  2,500,000 تومان

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  11,000,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  2,000,000 تومان

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  10,200,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,800,000 تومان

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  8,400,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,600,000 تومان

راهنمای انتخاب پک