تمام آموزشگاه را به لیمس مجهز کنید

جزئیات را به لیمس بسپارید

چرا سوپروایزرها عاشق لیمس هستند؟

سوپروایزر‎ها باید تنها دغدغه‌ی رشد کیفیت آموزشی آموزشگاه را داشته باشند. اما در بین کوهی از وظایف که هر روز باید تکرار کرد چطور می‌توان با ذهنی خلاق، آموزشگاه را در مسیر رشد هدایت کرد؟

لیمس، مسئولیت نظارت بر برگزاری کلاس‌های آنلاین و حضوری، پیگیری ثبت‌نام‌ها و پرداخت‌ها، کنترل کیفیت کلاس‌ها، نظرسنجی و اطلاع‌رسانی‌ها را بر عهده می‌گیرد. لیمس به شما در نظارت بر تمام فعالیت‌های آموزشگاه کمک می‌کند و وضعیت رشد آموزشگاه را به شما گزارش می‌دهد. لیمس در تمام مسیر رشد آموزشگاه در کنار شما و شتاب‌دهندهٔ آموزشگاه شماست.

مزایای ویژه لیمس برای سوپروایزرها

 • ثبت‌نام آنلاین زبان‌آموزان
 • مشاهده زمان آزاد اساتید
 • پیگیری و اصلاح موارد ثبت نشده‌ مانند: نمرات و تکالیف
 • برگزاری آنلاین آزمون تعیین سطح
 • انتقال و لغو جلسات و جایگزینی اساتید
 • گزارش تاخیر و پایان خارج از برنامه‌ی کلاس‌ها
 • نوبت‌دهی آنلاین آزمون تعیین سطح
 • ارسال خودکار پیامک اطلاع‌رسانی تغییرات کلاس‌ها
 • ارسال خودکار انواع پیامک گروهی و کلاسی
 • پیگیری افراد تعیین سطح شده
 • مدیریت برنامه کلاس‌ها و پیشگیری از تداخل
 • امکان مدیریت روزهای تعطیل
 • اطلاع‌رسانی خودکار نتیجه آزمون تعیین سطح
 • مدیریت نمرات پایانی، کارنامه و تایید نهایی آن‌ها
 • تعریف و مدیریت انواع جلسات آنلاین و حضوری
 • برنامه‌ریزی تقویم آموزشی
 • مدیریت حضور‌و‌غیاب و نمرات کلاسی
 • گفتگوی آنلاین با مدیریت، پرسنل و زبان‌آموزان

به وسعت یک کشور

ارسال انواع پیامک های گروهی و کلاسی
اطلاع رسانی سررسید قسط
امکان مدیریت روزهای تعطیل
انتقال جلسه و استاد جایگزین
انتقال جلسه و استاد جایگزین
ثبت پک
ثبت حضور و غیاب
ثبت نام زبان اموزان
ثبت نام زبان اموزان
جلسات حضور و غیاب نشده
چت درون سیستمی با مدیریت و پرسنل و زبان آموزان و اساتید
چت درون سیستمی با مدیریت و پرسنل و زبان آموزان و اساتید

ارسال انواع پیامک های گروهی و کلاسی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اطلاع رسانی سررسید قسط

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان مدیریت روزهای تعطیل

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

انتقال جلسه و استاد جایگزین1

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

انتقال جلسه و استاد جایگزین2

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت پک

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت حضور و غیاب

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت نام زبان اموزان1

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت نام زبان اموزان2

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

جلسات حضور و غیاب نشده

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

چت درون سیستمی با مدیریت و پرسنل و زبان آموزان و اساتید 2

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

چت درون سیستمی با مدیریت و پرسنل و زبان آموزان و اساتید

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

حضور و غیاب اساتید

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

لغو جلسه

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

مدیریت نمرات کلاسی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

مدیریت هفتگی و جلوگیری از تداخلات

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

نتایج تعیین سطح

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

نمایش تایم آزاد اساتید

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

نمرات پایانی ثبت نشده

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

نمرات پایانی و تایید نهایی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

نمرات کلاسی ثبت نشده1

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

نمرات کلاسی ثبت نشده2

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

نوبت های تعیین سطح

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

رضایت مشتریان لیمس

ثبت‌نام اینترنتی، برگزاری منظم کلاس‌ها و آزمون‌های پایانی، ثبت سریع نمرات و امکان نظارت دقیق‌تر بر کیفیت کلاس‌ها از جمله مزایایی بود که لیمس برای آموزشگاه ما به ارمغان آورد.

شیوع کرونا عامل محرکی برای ورود آموزشگاه‌های زبان به آموزش آنلاین بود. اما این تغییر به بستری مناسب نیاز داشت. لیمس، بستر مناسب برای برگزاری دوره‌های آنلاین و مدیریت یکپارچه‌ی آموزشگاه‌های زبان را فراهم ساخت.

مجموعه لیمس انقلابی در آموزش به پا کرد و کلاس‌های آنلاین را همراه با بهترین خدمات ارائه کرد. از مزایای نرم‌افزار لیمس: به‌سرعت بالای برنامه، استفاده راحت زبان‌آموزان، نظارت کامل بر کلاس‌های آنلاین و مدیریت تکالیف می‌توان اشاره کرد.

سوپروایزرها با لیمس، چه تغییراتی را تجربه می‌کنند؟

تیم لیمس

شما می توانید برای ارتباط با واحد فروش لیمس با شماره های زیر تماس بگیرید:

0902-324-1386031-91091022

اگر در مورد خرید لیمس نیاز به مشاوره دارید، اطلاعاتتون رو وارد کنید تا با شما تماس بگیریم: