ثبت سفارش نرم افزار لیمس

لیست قیمت پک های نرم افزاری لیمس

 • 1 تا 200

  کاربر

 • 201 تا 500

  کاربر

 • 501 تا 1000

  کاربر

 • بیشتر از 1000

  کاربر

لیمس

Basic

 • 1 تا 200

  ___

  1,270,000 تومان
 • 201 تا 500

  ___

  3,270,000 تومان
 • 501 تا 1000

  ___

  5,170,000 تومان
 • 1001 تا 100000

  ___

  7,770,000 تومان
لیمس

Standard

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  ___

  8,470,000 تومان
 • 501 تا 1000

  ___

  10,470,000 تومان
 • 1001 تا 10000

  ___

  13,170,000 تومان
لیمس

Advanced

 • ___

  ___

  ندارد
 • 201 تا 500

  ___

  13,170,000 تومان
 • 501 تا 1000

  ___

  14,770,000 تومان
 • 1001 تا 10000

  ___

  19,570,000 تومان

لیست قیمت نسخه Basic ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  6,170,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,270,000 تومان

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  5,170,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,170,000 تومان

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  4,670,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  970,000 تومان

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  4,270,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  770,000 تومان

لیست قیمت نسخه Standard ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  9,770,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,970,000 تومان

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  4,770,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,670,000 تومان

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  4,170,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,370,000 تومان

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  3,770,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,170,000 تومان

لیست قیمت نسخه Advanced ویژه موسسات شعبی

 • قیمت پایه
 • قیمت هر شعبه

2 تا 5 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  14,700,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  2,970,000 تومان

6 تا 10 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  12,700,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  2,570,000 تومان

11 تا 20 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  10,700,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  2,270,000 تومان

21 تا 100 شعبه

 • قیمت پایه

  ___

  8,700,000 تومان
 • قیمت هر شعبه

  ___

  1,970,000 تومان

راهنمای انتخاب پک