تاریخ لیمس برابر با تاریخ کامپیوتر میباشد. بنابراین اگر تاریخ برنامه اشتباه است یا هنگام حضور و غیاب با پیام زمان جلسه فرا نرسیده است روبرو شدید در حالیکه زمان جلسه رسیده است، تاریخ کامپیوتر خود را بررسی و تنظیم نمایید.

از منوی مالی، امکانات بیشتر، صندوق داری، تب دریافتی ها، میتوانید لیست دریافتی های آموزشگاه را به همراه نام شخص دریافت کننده و جزییات دیگر مشاهده کنید.

از منوی اداری، مدیریت تقویم، علامت بعلاوه را بزنید سپس عنوان و تاریخ روز را مشخص کنید و گزینه"بلی" در مقابل تعطیل را انتخاب و تایید کنید. از این پس، بعد از زدن گزینه اسکیپ کردن روزهای تعطیل هنگام ثبت تقویم آموزشی، این تاریخ جز تعطیلات نمایش داده میشود.

از منوی مالی، وارد فرم مدیریت قسط ها میشوید. قسط مورد نظر را یافته و کلید ویرایش روبروی آن را میزنید. فرمی باز میشود که میتوانید اطلاعات قسط را ویرایش کنید.

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را انتخاب کنید. میتوانید براساس فیلترهای دلخواه جستجو کنید که یکی از این فیلترها تاریخ تولد است. برای جستجو براساس تاریخ تولد، تاریخ را کامل و بهمراه سال تولد وارد کنید تا جستجو انجام شود.

 باید ابتدا از طریق منوی اطلاع رسانی ، قسمت مدیریت هشدارها ، هشدار "اطلاع رسانی زمان جلسه ی پایان ترم " را فعال و تنظیمات این هشدار را انجام دهید ( در صورت نیاز میتوانید ارسال پیام به استاد را نیز در سمت چپ این فرم فعال نمایید). سپس وارد فرم تقویم آموزشی کلاس مورد نظر شوید که در این قسمت میتوانید نوع آخرین جلسه ی کلاس را "پایان ترم " قرار دهید ویا یک جلسه با تاریخ مورد نظرتان برای آزمون پایان ترم به تقویم آموزشی اضافه نموده و نوع آن را بر روی "پایان ترم " تنظیم نمایید، که با توجه به " روز باقی مانده به تاریخ جلسه "و" نوع پیامکی" که برای هشدار تنظیم نموده اید ،اطلاع رسانی انجام میشود.