از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کنید، سپس بدهی اشخاص را انتخاب کنید. اسم طرف حساب را وارد کرده و موضوع بدهی را نوشته و اینتر بزنید تا موضوع ثبت شود، مبلغ را نیز وارد کنید. اگر هزینه را پرداخت کرده است، باتوجه به روش پرداخت مبلغ را وارد میکنید در غیر این صورت در قسمت نسیه وارد میکیند و تایید میزنید تا برای شخص بدهی ثبت شود.

از منوی مالی، امکانات بیشتر، فرم جستجو و مدیریت اسناد را باز کنید. سپس با اعمال فیلترها میتوانید سند اول دوره را یافته و حذف کنید.

از منوی مالی، امکانات بیشتر، فرم صندوق داری را باز کرده سپس به تب صندوق مراجعه کنید. (به فیلترها نیز توجه کنید)

منوی مالی، گزارش ها، صندوق و بانک روزانه

از منوی مالی، تنظیمات مالی، فرم مدیریت صندوق و بانک را باز کنید سپس کلید + را بزنید تا فرم جدید باز شود، عنوان را وارد کرده و گزینه تنخواه را تیک زده و تایید کنید.


دو راه وجود دارد: (1) وارد فرم ثبت نام جامع شده و کلاس موردنظر را انتخاب میکنید و کلید پرینت در سمت چپ صفحه را زده تا لیست زبان آموزان کلاس به همراه وضعیت مالی زبان آموز چاپ شود. (2) از منوی آموزشی، گزارش ها، فرم آمار ثبت نام در کلاس ها را باز کرده و فیلدهای مورد نیاز را وارد کرده و چاپ بزنید. (در این فرم شماره همراه زبان آموز هم نمایش داده میشود)

از منوی مالی، امکانات بیشتر، صندوق داری، تب دریافتی ها، میتوانید لیست دریافتی های آموزشگاه را به همراه نام شخص دریافت کننده و جزییات دیگر مشاهده کنید.

از منوی مالی، امکانات مالی، فرم جستجو و مدیریت اسناد میتوانید سند مورد نظر را یافته و ویرایش یا حذف نمائید.

از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کرده و در قسمت هزینه های عمومی، نوع هزینه را انتخاب و مبلغ را وارد کنید. سپس در قسمت پایین فرم، روش پرداخت را مشخص کرده و تایید بزنید.

گروه کل را خرید و هزینه، و کل را سایر هزینه ها انتخاب کنید.

از منوی مالی، تنظیمات مالی،فرم مدیریت هزینه ها را باز کنید و کلید + را بزنید تا بتوانید هزینه جدید در سیستم تعریف کنید.

دو راه در سیستم وجود دارد: راه اول) منوی مالی، ثبت امورمالی، بدهی اشخاص. راه دوم) پنل زبان آموز، گزینه ثبت هزینه

دو روش برای تخفیف هست :(که برای هردو مورد ابتدا باید از منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت گروه های تخفیف ، گروه های تخفیف موردنظر را ایجاد کنید) (1)برای زبان آموز برای یک ترم فصلی تخفیف اتوماتیک ثبت کنید تا هرموقع که در کلاس ثبت نام شد تخفیف ثبت شود.(منوی مالی،تنظیمات مالی، مدیریت تخفیف اتوماتیک) (2)در فرم ثبت نام جامع، زبان آموز را انتخاب کنید تا گزینه ثبت تخفیف روشن شود سپس گروه تخفیف موردنظر را انتخاب کرده و ثبت میزنیم.

 

میتوانید ابتدا آن شخص را داخل سیستم از قسمت ثبت نام و مدیریت کاربران تعریف نمایید سپس از فرم ثبت امور مالی، بستانکاری اشخاص، به همان مبلغی که به شما وام داده است سند بستانکاری تعریف نمایید. سپس هرزمان که نیاز به تسویه بود از همان فرم ثبت امور مالی شخص را انتخاب نموده و پرداخت به شخص انجام دهید.