از مدیریت زمان به مدیریت زندگی!

امکاناتی حرفه ای برای مدیران اداری آموزشگاه ھا

معرفی

لیمس برای مدیران اداری

مدیران اداری قلب تپنده آموزشگاه‌ها و مجموعه‌های اداری می‌باشند و با تحرک و پویایی خود، کل مجموعه را به حرکت در می‌آورند.

اما متأسفانه در مدل‌های سنتیِ مدیریت، موانع بسیار زیادی مثل کاغذبازی، سلسه‌مراتب خشک، جزئیات فرسایشی و روزمره، مراجعات حضوری متعدد و..مدیر اداری یا مدیر اداری را از اجرای درست وظایفش بازمی‌دارد. مدیر اداری با این موانع، دچار خستگی مفرط شده و روحیۀ بانشاط و پویای خود را به‌تدریج از دست می‌دهد و تحول آموزشگاه‌ها با کندی مواجه می‌شود.

ما، در لیمس به دنبال حذف این موانع دست‌وپاگیر برای مدیر اداری هستیم تا همۀ فرایندهای روزمرۀ آموزشگاه، توسط نرم‌افزار انجام شود. در این صورت است که مدیر اداری می‌تواند شبیه به دید‌بان، با نظارت همه‌جانبه، حرکت مجموعه به مسیری نجات‌بخش را تشخیص دهد.

امکانات

امکانات ویژه لیمس برای مدیران اداری

گام به گام با لیمس

راهنمایی گام‌به‌گام مدیر اداری برای استفاده از نرم‌افزار