1تعریف انواع دوره

ویدئو آموزشی تعریف انواع دوره با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف انواع دوره با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت انواع دوره ها از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف انواع دوره" انتخاب کنید
انواع دوره ها ، یک دسته بندی برای دوره های آموزشی شما می باشد. سیستم لیمس برخی از دسته بندی ها نظیر نظر رده سنی ، چارت آموزشی(مدت زمانی دوره ها) و زبان آموزشی را برای شما فراهم نموده است و این نوع دوره یک دسته بندی دلخواه برای شما می باشد که در آینده بتوانید از آن گزارش های مختلف را دریافت کنید. به عنوان مثال شما می توانید دسته بندی خود را از نظر مالی انجام دهید و موارد آن را نظیر ، عمومی و خصوصی تعریف نمایید.
توجه نمایید که انوع دوره در سیلابس آموزشی موسسه استفاده خواهد شد و تمامی موارد آموزشی به آن وابسته خواهد بود بنابراین در ورود اطلاعات این بخش تامل فرمایید.
برای ثبت انواع دوره بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال نوع دوره ای شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید نوع دوره بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید نوع دوره ای که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.2تعریف انواع چارت های تحصیلی

ویدئو آموزشی تعریف انواع چارت های تحصیلی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف انواع چارت های تحصیلی با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت چارت های تحصیلی از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف چارت های تحصیلی" انتخاب کنید
چارت های تحصیلی ، دسته بندی دوره های آموزشی شما بر اساس بازه زمانی خواهد بود. در این بخش 2 مورد ، فشرده و عادی به صورت پیشفرض وارد شده است. در صورتی که شما مایل هستید سایر مقادیر را ، برای استفاده در گزارش ها داشته باشید می بایست در این بخش تعریف نمایید.
توجه داشته باشید که چارت های تحصیلی نیز ، در سیلابس آموزشی موسسه مورد استفاده قرار خواهد گرفت بنابراین در ورود اطلاعات در این بخش تامل فرمایید.
برای تعریف مورد جدید در این بخش باید بر روی کلید + کلیک کرده و سپس با ورود عنوان و تیک زدن گزینه فعال بر روی کلید تایید کلیک نمایید.
در جدول موجود موارد ثبت شده توسط شما نمایش داده می شود که شما می توانید اطلاعات را ویرایش و یا حذف نمایید.
توجه فرمایید که فقط موارد بلااستفاده را قادر خواهید بود تا حذف نمایید و موراد استفاده شده در سیلابس آموزشی قابلیت حذف را نخواهند داشت3تعریف رده های سنی

ویدئو آموزشی تعریف رده های سنی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف رده های سنی با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت رده های سنی از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف رده سنی" انتخاب کنید
رده سنی ، مربوط به دوره های آموزشی شما می شود که شما بتوانید دوره های خود را مخصوص پایه های سنی مختلف تعریف نمایید و در گزارش ها بتوانید بررسی بهتری بر عملکرد هر رده ی سنی داشته باشید.
رده سنی در سیلابس آموزشی شما مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین در ورود اطلاعات تامل بفرمایید.
برای ثبت رده سنی بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال و همچنین بازه سنی ، اطلاعات شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید رده سنی بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید رده سنی که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.4تعریف سطوح آموزشی

ویدئو آموزشی تعریف سطوح آموزشی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف سطوح آموزشی با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت سطوح از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف سطوح آموزشی" انتخاب کنید
سطوح آموزشی همان سطحوح بین الملی می باشد که مشخص می کند فرد متقاضی یادگیری زبان در چه سطحی می باشد. پیشنهاد می کنیم در این بخش سطوح را مطابق چارت بین المللی تعریف کنید. توجه داشته باشید که منظور از سطح متقاضی ، دوره و ترمی که تحصیل می کند نمی باشد و یک درجه توصیفی برای میزان تسلط زبان شخص می باشد.
از آنجایی که سطوح در سیلابس آموزشی مورد استفاده خواهند گرفت توصیه می شود در ورود اطلاعات تامل بیشتری بفرمایید.
برای ثبت سطوح آموزشی بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال سطح آموزشی شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود. اولویت نیز ترتیب سطوح می باشد که سطح آغازین برابر با 1 خواهد بود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید سطح آموزشی بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید سطح آموزشی که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.5تعریف مکان های برگزاری

ویدئو آموزشی تعریف مکان های برگزاری با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف مکان های برگزاری با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت مکان های برگزاری از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف مکان های برگزاری" انتخاب کنید
مکان های برگزاری کلاس ، همان اتاق هایی می باشد که شما در آنها کلاس ها را برگزار می کنید و مورد استفاده در برنامه هفتگی می باشد. در صورتی که برای کلاس های خود نام گذاری کرده اید می توانید آن را در سیستم ثبت کنید و در غیر اینصورت به صورت عددی وارد کنید(کلاس 1).
برای ثبت مکان های برگزاری بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال مکان برگزاری شما ثبت خواهد شد. مبلغ نیز مربوط به هر ساعت اجاره مکان می باشد که در امکانات آینده نرم افزار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آدرس نیز برای موسساتی کاربرد دارد که چند ساختمان دارند و مایل هستند آدرس را نیز برای مکان خود ثبت کنند.
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید مکان برگزاری بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید مکانی که در برنامه هفتگی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.6تعریف مهارت ها

ویدئو آموزشی تعریف مهارت ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف مهارت ها با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت مهارت ها از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف مهارت ها" انتخاب کنید
مهارت ها ، مربوط به مواردی می شود که شما در کلاس های خود آموزش می دهید و مایل هستید به آنها در قسمت نمرات کلاسی و یا نمرات پایانی ، نمره دهید. مهارت ها در این بخش ، تعریف می شوند و در بخش های بعد به کلاس ها نسبت داده خواهد شد.
برای ثبت مهارت بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال مهارت شما ثبت خواهد شد
اولویت مربوط به ترتیب نمایش در کارنامه و لیست ورود نمره می باشد. (نحوه نمایش به ترتیب این فیلد به صورت صعودی خواهد بود یعنی موردی که شماره کمتری به نسبت سایرین داشته باشد در ابتدا نمایش داده خواهد شد)
بازه ی نمره نیز برای اینکه هنگام نسبت دهی مهارت ها به کلاس ها ، نمره پیشفرض آن برای ورود سریع قرار بگیرد بازه نمره خود را در این بخش قرار دهید. توجه داشته باشید که می توانید برای کلاس های متفاوت مقدار این نمره در هنگام انتصاب تغییر دهید. بنابراین این بازه تنها برای سرعت کار می باشد.
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید مهارت بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید مهارتی که در نمرات کلاسی ، پایانی و یا حتی در کلاس قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.7تعریف زبان آموزشی

ویدئو آموزشی تعریف زبان آموزشی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف زبان آموزشی با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت زبان های آموزشی از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف زبان های آموزشی" انتخاب کنید
زبان های آموزشی که در موسسه تدریس می شوند در این بخش تعریف می شوند در صورتی که شما زبان های مختلف را در مجموعه خود تدریس می کنید می توانید در این بخش آنها را ثبت کنید تا در گزارش های آینده بتوانید از آن استفاده کنید.
توجه نمایید که زبان های آموزشی در سیلابس آموزشی موسسه استفاده خواهد شد و تمامی موارد آموزشی به آن وابسته خواهد بود بنابراین در ورود اطلاعات این بخش تامل فرمایید.
برای ثبت زبان های آموزشی بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال زبان آموزشی شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید زبان آموزشی بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید زبان آموزشی ای که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.
محیط کاربری آموزشگاهی و مدرن

سیستم ثبت نام آموزشگاه ها باید دارای محیطی جذاب ، روان و با گرافیک بالا باشد . زیرا روزانه پرسنل ساعت های زیادی را با سیستم کار می کنند و در صورتی که محیط کاربری سریع و انعطاف پذیر نباشد باعث تجمع در موسسه شده و دوباره مجبور به استفاده از ملزومات اداری خواهیم بود. محیط کاربری لیمس چگونه است؟

راهکارهایی برای افزایش بهره وری کارمندان! آموزشگاه

پرسنل و کارمندان آموزشگاه های زبان روزانه نزدیک به 12 ساعت در موسسه فعالیت انجام می دهند و در طول روز مشغول انجام فرایندهای روتین و روزمره می باشند و در کنار این فعالیت ها به صورت ناخودآگاه در حال انجام کار بازاریابی و جذب موسسه نیز هستند.

گزارش لیست های کلاسی

یکی از پر کاربرد ترین گزارش هایی که در آموزشگاه های زبان وجود دارد ، لیست کلاسی می باشد. سیستم لیمس طرح های مختلفی برای موسسات طراحی کرده است تا بسته به سلیقه و نیاز خود این گزارش را دریافت کنند.

کالرآیدی چیست و چگونه کار می کند؟ | چه کاربردی برای آموزشگاه ها دارد؟

در طول روز در موسسات زبان تماس های تلفنی آمار بالایی دارند. برخی برای دریافت مشاوره ، برخی از زبان آموزان برای دریافت اطلاعات و برخی برای ارتباط با پرسنل اداری تماس می گیرند. کالری آیدی سخت افزاری است که با ارتباط با یک سیستم نرم افزاری می تواند گزارش های متنوعی از این تماس ها به شما ارائه کند و مزایای بسیاری دارد که می تواند برای مدیران یک امکان ویژه ای باشد.

مزایای هوشمندی آموزشگاه ها چیست؟

در دنیای امروزی و با پیشرفت تکنولوژی همه ی مدیران به دنبال استفاده از ابزارهای هوشمند برای مدیریت مجموعه خود هستند. اما مزایای هوشمندی چیست ؟ هوشمندی چه تاثیری بر درآمد موسسات زبان دارد؟

مجموعه ابزارهای مدیریتی، ویژه آموزشگاه های زبان

لیمس ، با تفکر حذف کاغذ و بروکراسی های اداری ، سیستمی را طراحی کرده است تا با استفاده از آن ، موسسات زبان از نظر امکانات دیجیتال به ابزارهای جانبی دیگر نیازی نداشته باشند و در واقع یک جعبه ابزار مدیریتی یکپارچه در اختیار آنها باشد.

پورتال مدیریت آموزشگاه از راه دور

اکثر مدیران بر این نظر هستند که باید کنترل مستقیمی بر عملکرد پرسنل و مجموعه داشته باشند. اما در مواقع مسافرت های کاری و تفریحی چگونه می توان مجموعه را کنترل کرد؟

اپلیکیشن اندروید اساتید

امروزه با وجود ابزارهای هوشمند ، انجام فرایندهای اداری به صورت سنتی ، منطقی نمی باشد زیرا علاوه بر هزینه های زمانی بالا بر محیط زیست نیز لطمه وارد می کند. اپلیکیشن هوشمند لیمس چه مزایایی برای آموزشگاه های زبان فراهم می کند؟