4ترم های آموزشگاه

ویدئو آموزشی ترم های آموزشگاه با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی ترم های آموزشگاه با کیفیت عالی

برای ورود به فرم مدیریت ترم های موسسه از منوی آموزشی وارد بخش اطلاعات پایه و سپس بر روی منوی ترم های آموزشگاه کلیک کنید.
ترم های موسسه بازه های زمانی فصلی می باشد که شما کلاس های خود را در آن بازه برگزار می کنید. توجه داشته باشید در صورتی که شما ترمیک کار نمی کنید می توانید برای هر سال یک ترم تعریف کنید و از آن استفاده نمایید.
برای افزودن مورد جدید بر روی آیکن + کلیک کرده تا به صفحه ورود اطلاعات منتقل شوید.
فیلد های مربوط به این فرم را به صورت مختصر برای شما شرح می دهیم
عنوان : مربوط به مقداری است که در گزارش ها و فرم های نرم افزار نمایش داده خواهد شد پیشنهاد میشود برای هر ترم عنوانی یکتا انتخاب شود تا در گزارش ها قابلیت تفکیک وجود داشته باشد به عنوان مثال می توانید این مقدار را برابر با بهار2 - 97 قرار دهید
سال : سالی که ترم در آن قرار می گیرد
فصل : فصل مربوط به ترم
شماره : این گزینه مربوط به تعداد ترم در هر فصل می باشد به عنوان مثال در صورتی که شما در بهار سال 97 قرار است 2 ترم برگزار کنید باید شماره یکی از آنها را 1 و دیگری را 2 قرار دهید.
بازه تاریخی : بازه تاریخی که در آن کلاس ها شروع و پایان می پذیرد
فعال : فقط ترم های فعال در نرم افزار نمایش داده می شوند
تاریخ آزمون مشترک و اطلاعات مربوط به آن نظیر از ساعت ، تا ساعت و مکان : این فیلد زمانی کاربرد دارد که بخواهید آزمون تمامی کلاس های این ترم را در یک زمان برگزار کنید . در صورتی که این گزینه را وارد کنید ، چینش تقویم خودکار ، یک جلسه به آخر با این مشخصات اضافه خواهد کرد.
پس از ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک تا اطلاعات ثبت شوند.
برای ویرایش ترم می توانید از گزینه ویرایش در جلوی نام ترم استفاده کنید
برای حذف ترم بلااستفاده نیز می توانید در جلوی نام آن بر روی حذف کلیک کنید. توجه داشته باشید در صورتی که از این ترم استفاده نموده باشید ، قادر به حذف نخواهید بود.