2دسترسی دهی به اشخاص

ویدئو آموزشی دسترسی دهی به اشخاص با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی دسترسی دهی به اشخاص با کیفیت عالی

به منظور تعریف سطح دسترسی کاربران مدیریت و پرسنل به سیستم نرم افزاری باید از منوی تنظیمات وارد بخش دسترسی ها شوید.
این فرم شامل 3 ردیف می باشد.
ردیف اول از سمت راست
لیست کاربران مدیریت و پرسنل
ردیف دوم
لیست دسترسی های تخصیص یافته به شخص یا اشخاص انتخوابی
ردیف سوم
لیست دسترسی های تخصیص نیافته به شخص و یا اشخاص انتخوابی
برای اینکه بخواهید سطح دسترسی شخصی را مدیریت کنید می توانید از سمت راست فرد را یافته و تیک آن را بزنید
(برای اینکه بتوانید به صورت گروهی دسترسی ها را مشخص کنید می توانید همزمان چند نفر را نیز انتخاب نمایید که پیشنهاد می شود از این مورد در موارد خاص استفاده شود)
سپس از لیست سوم می توانید با فیلتر گذاری ابتدا پلتفرم ویندوز را انتخاب نموده و سپس بخش مورد نظر را انتخاب نمایید و پس از آن فرم و یا تمامی دسترسی های آن بخش را به کاربر انتخابی تخصیص دهید
پس از انتخاب از گزینه پایین لیست برای ثبت استفاده نمایید
همچنین از لیست وسط می توانید دسترسی های شخص را مدیریت و حذف کنید
پیشنهاد میشود در این بخش به دقت عمل کنید تا پرسنل شما دچار مشکل نشوند.