8 هشدار تولد

ویدئو آموزشی هشدار تولد با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار تولد با کیفیت عالی


در این هشدار شما می توانید در روز تولد اشخاص پیام تبریک برای آنها ارسال نمایید.
برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، هشدار پیامک تولد را جستجوی کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.
توجه داشته باشید این پیام برای هر نفر فقط یک بار در هر سال و در روز تولد آن ارسال خواهد شد.
در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما را مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.
حذف پس از نمایش : این گزینه در صورتی که بر روی بله قرار گیرد ، پس از اینکه این پیام را در هشدارهای سامانه آموزشی مشاهده کند ، این پیام برای وی محو خواهد شد.
نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.
پیشنهاد میکنیم برای این هشدار ، تمامی حالت های ارسال را انتخاب کنید تا اثرمثبت خود را داشته باشد.
گیرندگان : در صورتی که بخواهید فرد مشخصی در سیستم از تولد اشخاص مطلع باشد در این قسمت نام شخص را وارد می کنید. به عنوان مثال شما می خواهید در روز تولد هر فرد ، پرسنل امور اجرایی موسسه مطلع شود ، نام وی را در بخش گیرندگان وارد کرده و پس از آن متن پیام را تنظیم نموده و تایید کنید. توجه داشته باشید که متن پیام می تواند شامل کلید واژه ها باشد که در ادامه توضیح می دهیم.
متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که کاربر دریافت خواهد کرد.
کلید واژه های آن شامل
[FullName]= نام و نام خانوادگی شخص(فارسی)
[Name]= نام کوچک (فارسی)
[Family] = نام خانوادگی (فارسی)
[NameEn]= نام کوچک (لاتین)
[FamilyEn] = نام خانوادگی (لاتین)
[AcademyName] = نام موسسه(در قسمت تنظیمات ، اطلاعات آموزشگاه وارد شده است)
[AcademyNameEn] = نام موسسه (لاتین) - (در قسمت تنظیمات ، اطلاعات آموزشگاه وارد شده است)
توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد. پیشنهاد می شود این متن به صورت لاتین تنظیم شود.
نمایش به مدیر : در صورتی که بخواهید مدیریت مجموعه از تولد افراد آگاه شود می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متن آن را مطابق کلید واژه های زیر تنظیم کنید.(توجه داشته باشید منظور از مدیر موسسه گزینه سوپروایزور در بخش تنظیمات -> اطلاعات آموزشگاه می باشد)
[UserFullName]= نام و نام خانوادگی کاربر
[BirthDate] = تاریخ تولد شخص
نمایش به پدر و مادر : در صورتی که بخواهید به والدین شخص در روز تولد تبریک بگویید می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متون آنها را تنظیم نمایید.
کلید واژه های آن شامل
[FullName]= نام و نام خانوادگی فرزند(فارسی)
[Name]= نام کوچک فرزند (فارسی)
[Family] = نام خانوادگی فرزند (فارسی)
[NameEn]= نام کوچک فرزند (لاتین)
[FamilyEn] = نام خانوادگی فرزند (لاتین)
[AcademyName] = نام موسسه(در قسمت تنظیمات ، اطلاعات آموزشگاه وارد شده است)
[AcademyNameEn] = نام موسسه (لاتین) - (در قسمت تنظیمات ، اطلاعات آموزشگاه وارد شده است)
توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.
نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.
پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.