9هشدار تبریک شغلی

ویدئو آموزشی هشدار تبریک شغلی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار تبریک شغلی با کیفیت عالی

هشدار تبریک شغلی
در این هشدار شما می توانید در روزهای مناسبتی مشاغل پیام های تبریک برای کاربران خود که دارای آن شغل هستند ارسال کنید. به عنوان مثال در روز پزشک برای کاربران خود که شغل آنها پزشک می باشد پیام تبریک ارسال کنید.
برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، هشدار پیامک وضعیت شغلی را جستجوی کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.
توجه داشته باشید این پیام برای هر نفر فقط یک بار در هر سال و در روز مشخص آن شغل ارسال خواهد شد. همچنین برای مشاغل باید روز آن مناسبت مشخص شده باشد. برای مشخص سازی تاریخ مذکور باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را برابر با تعریف وضعیت شغلی قرار دهید. سپس برای هر وضعیت شغلی کلید ویرایش را زده و سپس فیلد های مربوط به تاریخ آن را به صورت صحیح وارد نمایید.
در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما را مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.
حذف پس از نمایش : این گزینه در صورتی که بر روی بله قرار گیرد ، پس از اینکه این پیام را در هشدارهای سامانه آموزشی مشاهده کند ، این پیام برای وی محو خواهد شد.
نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.
گیرندگان : در صورتی که بخواهید فرد مشخصی در سیستم از وضعیت مشاغل اشخاص در روز مربوطه مطلع باشد در این قسمت نام شخص را وارد می کنید. به عنوان مثال شما می خواهید در روز شغلی هر فرد ، پرسنل امور اجرایی موسسه مطلع شود ، نام وی را در بخش گیرندگان وارد کرده و پس از آن متن پیام را تنظیم نموده و تایید کنید. توجه داشته باشید که متن پیام می تواند شامل کلید واژه ها باشد که در ادامه توضیح می دهیم.(نکته مهم اینکه به عنوان مثال در روز پزشک در صورتی که شما 100 پزشک داشته باشید برای این شخص 100 پیام ارسال خواهد شد بنابراین در ورود اطلاعات تامل فرمایید)
متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که کاربر دریافت خواهد کرد.
کلید واژه های آن شامل
[FullName]= نام و نام خانوادگی شخص(فارسی)
[Title]= عنوان شغل (فارسی)
[AcademyInfo] = نام و تلفن تماس موسسه(در قسمت تنظیمات ، اطلاعات آموزشگاه وارد شده است)
نمایش به مدیر : در صورتی که بخواهید مدیریت مجموعه از روز مشاغل افراد آگاه شود می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متن آن را مطابق کلید واژه های زیر تنظیم کنید.(توجه داشته باشید منظور از مدیر موسسه گزینه سوپروایزور در بخش تنظیمات -> اطلاعات آموزشگاه می باشد)
[FullName]= نام و نام خانوادگی شخص(فارسی)
[Title]= عنوان شغل (فارسی)
نمایش به پدر و مادر : در صورتی که بخواهید به والدین شخص در روز شغلی شخص تبریک بگویید می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متون آنها را تنظیم نمایید.
کلید واژه های آن شامل
[FullName]= نام و نام خانوادگی فرزند(فارسی)
[Title]= عنوان شغل فرزند (فارسی)
[AcademyInfo] = نام و تلفن تماس موسسه(در قسمت تنظیمات ، اطلاعات آموزشگاه وارد شده است)
توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.
نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.
پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.