15 مدیریت صندوق و بانک

ویدئو آموزشی مدیریت صندوق و بانک با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت صندوق و بانک با کیفیت عالی

مدیریت صندوق و بانک
برای ورود به فرم مدیریت صندوق و بانک از منوی مالی وارد بخش تنظیمات مالی شده و سپس وارد منوی مدیریت صندوق و بانک می شوید.
به منظور دریافت و پرداخت و انجام امور مالی باید ، صندوق و بانک های موسسه در سیستم وارد شود. به صورت پیشفرض صندوق اصلی موسسه در سیستم می باشد و شما تنها کافی است حساب های بانکی خود و POS های خود را ثبت کنید.
برای ثبت صندوق و بانک جدید بر روی + کلیک کرده تا به فرم درج اطلاعات وارد شوید.
با ورود عنوان و مسئول برای آن می توانید بانک جدید خود را ثبت کنید.
همچنین در صورتی که حساب شما به دستگاه POS متصل می باشد با درج اطلاعات مورد نیاز نظیر آی پی و پورت دستگاه می توانید سیستم نرم افزار را به دستگاه POS متصل کنید.
پس از درج اطلاعات مورد نیاز بر روی ثبت کلیک کنید.
برای مدیریت صندوق و بانک ها می توانید در جدول موجود بر روی ویرایش و یا حذف کلیک کنید.
توجه نمایید که با حذف صندوق و بانک تمام اسناد مالی آن نیز حذف خواهد شد ، بنابراین سیستم به شما اجازه حذف برای صندوق هایی که قبله استفاده شده است را نخواهد داد.