6ثبت سند دستی

ویدئو آموزشی ثبت سند دستی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی ثبت سند دستی با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی ثبت سند دستی کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید اسناد مالی را به صورت دستی ثبت نمایید. توجه داشته باشید که انجام این کار فقط باید توسط حسابدار انجام شود. همچنین برای امور سیستمی نظیر شهریه و حقوق نیز نباید از این طریق ثبت شود زیرا سیستم اسناد دستی را در سیستم حسابداری تشخیص نخواهد داد. و فقط اسنادی که به صورت سیستمی و از فرم مربوطه ثبت شود در سیستم حسابداری تشخیص داده خواهد شد. در واقع این فرم فقط برای مواردی است که در سیستم مشابه آن وجود ندارد به عنوان مثال قرض دادن ، وام و یا ...
در ابتدای فرم باید شرح ، تاریخ سند و سال مالی که سند در آن باید ثبت شود انتخاب شود.
شرح فیلدی نمایشی می باشد که در گزارش ها نشان داده خواهد شد.
برای افزودن آیتم جدید به سند ، باید از + بالای جدول استفاده شود.
در ادامه باید موارد درخواستی مربوط به ثبت سند دستی وارد شود.توجه داشته باشید تمامی این فیلدها مربوط به اسناد حسابداری می باشد و فقط شخص حسابدار توانایی ثبت آن را دارد.
پس از پر کردن موارد مورد نیاز بر روی تایید کلیک نمایید. شما می توانید هر تعداد که نیاز داشته باشید ، مورد جدید اضافه کنید.
در پایین فرم وضعیت ورود اسناد شما را مشخص می کند و در صورتی که سند شما تراز نباشد از پایین فرم می توانید پیگیری نمایید.
پس از ورود ریز اسناد می توانید بر روی تایید کلیک نمایید تا سند شما ثبت شود.